SES EŞİTLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYELERE VE PROJE KATILIMCILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

SES EŞİTLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (“SES”), siz üyelerimizden ve proje katılımcılarından elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

SES, üyelik ve/veya proje katılımı başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında  kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Tüzüğü ile tanımlanan menfaat ve politikaları, ilke ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sizlere üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • SES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 • Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek,
 • SES ve ilişkili şirketleri/kuruluşları işbirliği sağlayacağı diğer gerçek veya tüzel kişilikler ile aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
  • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
  • Bunların faaliyet konuları ile ilgili hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
  • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılmasını sağlamak,
  • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, sağladıkları mal ve hizmetler gibi gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesini sağlamak,
 • SES tarafından düzenlenen konferans, seminer, fuar, çalıştay, idare kurulları, üye buluşmaları vb. etkinliklerden tarafınızı haberdar etmek ve SES içindeki çalışma grupları ile paylaşmak,
 • SES’in  faaliyetlerinden olan “SES Mentörlük Yürüyüşü” de dahil olmak sureti ile bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin SES sosyal medya hesaplarından duyurulması
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • SES sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına, anlaşmalı kurumlarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek,
 • Derneğimiz web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığınız mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • talep veya şikâyetlerinizim yönetilmesi, yerine getirilmesi
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • SES tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz SES tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilmektedir. SES, üyelik işlemlerinizin yerine getirilmesi başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

SES, bu kapsamda kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş ortaklarıyla, destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle, tedarikçileriyle paylaşmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Derneğimizin hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla SES çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere SES ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dernek üyelerimize, şube, temsilciliklerimize ve temsilcilerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz SES birimleri ve personeli, dernek web sitesi, SES organizasyonları sebebiyle açılan diğer web siteleri, SES ve sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, SES uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Derneğimize başvuru yaparak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiziniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Tom Tom Mahallesi İstiklal Caddesi no 189 Kat 3 Daire 5 Beyoğlu İstanbul adresine ıslak imzalı olarak; ya da  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da derneğimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: